Algemene Voorwaarden

Inhoudstafel

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Blauwe Maan,  met juridische naam Inge Van Gorp en maatschappelijke zetel te August Van Putlei 153, 2150 Borsbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0713 989 581 en haar cliënt.

Blauwe Maan levert diensten op het gebied van pre- en postnatale zorgen, massage, therapie, counseling, voorlichting, verkoop van medische hulpmiddelen en producten, het geven van workshops, presentaties en lezingen over domeinen binnen haar vakgebied.

Blauwe Maan kan voor de uitvoering van voormelde dienstverlening een beroep doen op derden. Blauwe Maan kan op elk ogenblik de samenstelling van het team wijzigen, indien zij van oordeel is dat deze wijziging noodzakelijk is om de goede uitvoering en continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.

De cliënt is de persoon of instantie, of zijn eventuele rechtsopvolger(s) die een opdracht aan Blauwe Maan heeft toevertrouwd voor het leveren van diensten en als enige gehouden is tot betaling jegens Blauwe Maan.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, gelden de bepalingen van de afzonderlijke schriftelijke overeenkomst.

Aanvaarding van een aanbod of offerte impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en de cliënt verzaakt volledig aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

Indien een bepaling (of een deel daarvan) van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met de bepalingen van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Blauwe Maan behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

2. Offerte en levering van diensten

De offerte omvat de tarieven en kosten welke door Blauwe Maan in rekening zullen worden gebracht voor de gevraagde levering van diensten.

De offerte is geldig voor een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum vermeld op de offerte. De offerte is vrijblijvend en bindt Blauwe Maan niet.  

De bestelling is pas definitief indien voor akkoord aanvaard en/of ondertekend door de cliënt en finaal bevestigd door Blauwe Maan.

De bestelling wordt hoe dan ook geacht impliciet door de cliënt en Blauwe Maan aanvaard te zijn wanneer en zodra de feitelijke dienstverlening door Blauwe Maan aanvang heeft genomen.

De prijzen in de offerte zijn berekend op de door de cliënt gegeven informatie. De cliënt bevestigt om naar best vermogen en in eer en geweten alle relevante, nuttige en noodzakelijke informatie tijdig over te maken aan Blauwe Maan met het oog op het opmaken van de offerte en het verlenen van de diensten.

Eventuele bijkomende diensten welke niet vermeld staan op de offerte, doch in supplement gevraagd worden door de cliënt, of welke noodzakelijk blijken voor een goede dienstverlening worden, na overleg met de cliënt, afzonderlijk tegen de geldende tarieven van Blauwe Maan aangerekend.

De cliënt aanvaardt de offerte in zijn geheel. Herzieningen in min kunnen slechts plaatsvinden mits uitdrukkelijk akkoord van Blauwe Maan en zullen het voorwerp uitmaken van een nieuwe prijsopgave.

Elke taks of belasting betaalbaar of te betalen op de prijzen van Blauwe Maan zijn steeds ten laste van de cliënt.

Blauwe Maan behoudt zich het recht voor om de overeengekomen prijs te verhogen indien, na wederzijds akkoord, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip doch niet beperkt tot energie- en loonkost) een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden overgemaakt aan Blauwe Maan, zo snel als mogelijk en in elk geval voor het einde van de dienstverlening.  

3. Organisatie workshops

Indien een deelnemer door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een workshop waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven, kan zijn/haar plaats worden ingenomen door een andere deelnemer, mits toestemming van Blauwe Maan.

Inschrijving aan de workshop van een deelnemer is pas definitief op het ogenblik van betaling van het verschuldigde bedrag aan Blauwe Maan, uiterlijk vijf (5) werkdagen voor aanvang van de workshop.

Bij annulatie van deelname door de deelnemer blijft een administratieve kost gelijk aan tien (10) euro verschuldigd aan Blauwe Maan.

Annulatie dient te gebeuren uiterlijk tien (10) werkdagen voor de aanvang van de workshop. Indien de annulatie door de deelnemer na voormelde datum plaatsvindt, blijft het volledige bedrag verschuldigd aan Blauwe Maan en vindt geen terugbetaling plaats.

In het kader van een lessenreeks is het de deelnemer toegestaan éénmalig een les in te halen in een andere reeks, mits hij/zij daarvoor voorafgaandelijk en schriftelijk het akkoord heeft bekomen van Blauwe Maan.

Deelname van derden is slechts toegestaan mits uitdrukkelijk akkoord van Blauwe Maan.

Het is Blauwe Maan voorts toegestaan deelnemers te weigeren, welke door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienstverlening belemmeren. Uitsluiting gebeurt schriftelijk en gemotiveerd aan de professional, maar laat de betaling van het volledige bedrag onverlet.

4. Wijziging van individuele sessies

Indien de cliënt een individuele sessie wenst te annuleren of een wijziging van datum wenst, dient deze annulatie of wijziging uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak te worden gevraagd. Er dienen

in dat geval geen annulatiekosten te worden betaald. Vindt de annulatie of wijziging van de afspraak plaats na voormelde termijn dan blijft het volledige bedrag verschuldigd aan Blauwe Maan.

5. Verkoop van producten

Inzake de verkoop van producten door Blauwe Maan in het Kabinet gelden de volgende voorwaarden:

Eventuele zichtbare gebreken betreffende de aangekochte goederen dienen onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na de aankoop, schriftelijk aan Blauwe Maan te worden gemeld. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de cliënt nog niet in gebruik werden genomen.

Blauwe Maan is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf de datum van verkoop. De cliënt dient elk gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van twee maanden na vaststelling ervan schriftelijk te melden aan Blauwe Maan.  Bij gebrek aan tijdige schriftelijke mededeling verliest de cliënt zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Blauwe Maan in te stellen.

Indien Blauwe Maan de klacht gegrond acht, zal Blauwe Maan naar best vermogen handelen en het gebrekkige product herstellen, dan wel vervangen. Indien een herstelling of vervanging na onderzoek door Blauwe Maan niet mogelijk blijkt, zal Blauwe Maan in een passende prijsvermindering voorzien.

Klachten als vermeld onder dit artikel 5 schorten de betalingsverplichting in hoofde van de cliënt niet op.

De cliënt aanvaardt en erkent bovendien dat Blauwe Maan de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van Blauwe Maan kan inroepen, eveneens aan de cliënt kan tegenwerpen.

6. Factuur en Betaling

Het honorarium van Blauwe Maan en de aan de dienstverlening verbonden kosten worden opgenomen in een factuur, welke door Blauwe Maan per brief of digitaal aan de cliënt wordt overgemaakt.

Facturen dienen betaald te worden binnen vijftien (15) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

Elke factuur die niet aangetekend binnen de acht dagen na factuurdatum wordt teruggezonden met een omschrijving van de redenen van protest, is verondersteld door de cliënt aanvaard te zijn, zonder enig voorbehoud.

Blauwe Maan behoudt zich het recht voor om een voorschotfactuur op te stellen. Voorschotfacturen volgen dezelfde regeling, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7. Laattijdige of niet-betaling

Bij niet-tijdige betaling behoudt Blauwe Maan zich het recht voor de dienstverlening op de schorten, zonder dat Blauwe Maan op enigerlei aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van de

opschorting. Eventuele bijkomende kosten welke te wijten zijn aan de tijdelijke opschorting worden onverwijld door Blauwe Maan in rekening gebracht en zijn verschuldigd door de cliënt.

Eventuele uitzonderlijke toegestane kortingen of aanbiedingen komen automatisch te vervallen indien de betalingstermijnen niet worden gerespecteerd.

Behoudens in geval van B2B relaties, zal Blauwe Maan bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn een kosteloze herinnering tot betaling sturen met verzoek tot betaling binnen de 14 kalenderdagen. Indien de factuur alsnog onbetaald blijft na verloop van de termijn van 14 dagen, is vanaf dan van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag, gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties . Eveneens is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zoals bepaald in het Wetboek van economisch recht van een boek XIX “Schulden van de consument”. Deze vergoeding is gerechtvaardigd ingevolge het achternageloop, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de opvolging van de boekhouding en het niet kunnen beschikken over het niet-betaalde bedrag. De cliënt erkent dat alle kosten ingevolge niet-betaling ter zijner laste zijn.

Betaling in delen kan slechts na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Blauwe Maan. Indien de deelbetalingen niet correct worden uitgevoerd, komt deze mogelijkheid onverwijld te vervallen en wordt het totale openstaande bedrag onmiddellijk opeisbaar.

8. Aansprakelijkheid

Op Blauwe Maan rust een inspanningsverbintenis, hetgeen betekent dat zij, noch haar aangestelden aansprakelijk kunnen worden gehouden voor het resultaat en/of het succes van de door haar geleverde diensten.

Voor zover Blauwe Maan bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en/of leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

Blauwe Maan is evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend of als gevolg van door de cliënt of deelnemer foutief doorgegeven of achtergehouden informatie.

Blauwe Maan is bovendien slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Zij is evenmin gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, een verhoging van de algemene kosten, of vorderingen van derden.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Blauwe Maan jegens de cliënt te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Blauwe Maan, of haar aangestelden – al naar gelang het geval – werd afgesloten. De dekkingslimiet kan op eenvoudig verzoek bij Blauwe Maan worden opgevraagd.

 

Iedere aanspraak van de cliënt tot schadevergoeding lastens Blauwe Maan vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van drie (3) jaar

nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de cliënt gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.

9. Geheimhouding

Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis krijgen naar aanleiding van de totstandkoming van de overeenkomst en tijdens de uitvoering van de opdracht.

Partijen verklaren gebonden te zijn door de bepalingen van de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 (Wet Verwerking Persoonsgegevens), uitgevaardigd in uitvoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 2016/679).

Blauwe Maan verbindt er zich toe persoonsgegevens van de cliënt en deelnemers uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering en de administratieve afhandeling van de opdracht en deze niet te zullen delen met derden, tenzij een dergelijke openbaarmaking gerechtvaardigd is in de zin van de toepasselijke bepalingen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens en de AVG.

10. Intellectuele eigendom en auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten en lesmateriaal in welke vorm dan ook, die zijn ontwikkeld door Blauwe Maan zijn en blijven de exclusieve eigendom van Blauwe Maan. Op alle door Blauwe Maan ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht in hoofde van Blauwe Maan.

Rapporten, geschreven en uitgebracht in welke vorm dan ook door Blauwe Maan mogen door de cliënt slechts worden gebruikt binnen de eigen organisatie en voor de doeleinden zoals initieel overeengekomen.

Openbaarmaking of verspreiding, in welke vorm of op welke drager dan ook, kan slechts geschieden mits voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Blauwe Maan.

11. Duurtijd van de dienstverlening en voortijdige beëindiging

Duurtijd

Overeenkomsten aangegaan met Blauwe Maan zijn steeds van bepaalde duur.

De duurtijd van de opdracht wordt bij benadering opgenomen in de offerte en de opdrachtbevestiging, met vermelding van het geschatte aantal benodigde sessies.

Na het verstrijken van de in de offerte vermelde duurtijd, komen niet opgenomen sessies of onderdelen van de opdracht, in welke vorm dan ook, welke nog niet door de cliënt werden ingepland, onverwijld te vervallen.

 

Voortijdige beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst slechts voortijdig beëindigen indien zij het erover eens zijn dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatsvinden conform de bepalingen opgenomen in de offerte en eventuele latere bijkomende opdrachtspecificaties.

Het verzoek tot voortijdige beëindiging dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht en door de wederpartij schriftelijk te worden aanvaard.

Voorts is het partijen slechts toegestaan om de overeenkomst eenzijdig voortijdig te beëindigen indien de andere partij nalatigheid kan worden verweten.

Indien door de cliënt tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst wordt overgegaan, om redenen anders dan nalatigheid door Blauwe Maan, behoudt Blauwe Maan haar recht op vergoeding zoals bepaald en overeengekomen in de offerte, meer vergoeding voor de door haar gemaakte kosten in de uitvoering van de opdracht, welke door Blauwe Maan redelijkerwijze niet meer geannuleerd kunnen worden. Betalingen welke door de cliënt reeds aan Blauwe Maan werden uitgevoerd komen geenszins in aanmerking voor terugbetaling.

12. Schorsing, ontbinding, of wijziging van de opdracht

Schorsing

Blauwe Maan heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de cliënt geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de cliënt zijn verplichtingen, in welke vorm dan ook, ten aanzien van Blauwe Maan om welke reden dan ook niet nakomt. (zie ook artikel 6 § 1)

Ontbinding

De cliënt heeft enkel het recht om de overeenkomst met Blauwe Maan te ontbinden ingeval van zware fout, opzettelijke fout, bedrog of fraude in hoofde van Blauwe Maan. De cliënt dient in dat geval Blauwe Maan van zijn wens in kennis te stellen bij aangetekend schrijven en dit binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding geeft.

Wijziging

In geval van wijziging van de bestelling in meer- of minprestaties op verzoek van de cliënt trachten partijen tot een nieuw akkoord te komen met betrekking tot de aan Blauwe Maan toe te vertrouwen opdracht.

Voortijdige stopzetting

Indien één van beide partijen de opdracht voortijdig wenst stop te zetten, zullen partijen zulks in onderling overleg en goed overleg op voorhand bespreken. De cliënt is de prijs voor de reeds verleende diensten verschuldigd aan Blauwe Maan. Terugbetaling van reeds verleende diensten is niet mogelijk.

13. Overmacht

Blauwe Maan is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van haar verbintenissen jegens de cliënt ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van Blauwe Maan, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Blauwe Maan, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Onder overmacht wordt onder meer begrepen – doch niet beperkt – : brand, epidemie, elektrische, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoornissen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of licentie), fouten of vertragingen te wijten aan derden. Blauwe Maan is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Blauwe Maan opgeschort. Partijen zullen in dat geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.

De cliënt blijft gehouden tot betaling van de door Blauwe Maan geleverde prestaties voorafgaand aan de overmachtsituatie.

14.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpe