Privacybeleid

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ZORGVERLENER

Dit privacybeleid gaat uit van Inge Van Gorp, eenmanszaak, handelend onder de commerciële naam “Blauwe Maan”,  met maatschappelijke zetel gelegen te August Van Putlei 153, 2150 Borsbeek, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0713 989 581.

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en navolgende nationale wetgeving.

2. Doel verwerking

Het is de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een antwoord te kunnen formuleren op uw vraag via het online contactformulier en om een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum/ therapie en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners binnen Blauwe Maan en u te informeren via de nieuwsbrief over komende workshops, nieuwe inzichten, wijzigingen van onze diensten, en dienaangaande

Aldus wenst Blauwe Maan uw gegevens te verwerken voor de volgende doelen:

 • Verlenen van een dienst in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum/therapie
 • Vlotte afsprakenregeling
 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Contactname in het kader van vraagstelling
 • Informeren over wijzigingen diensten en/of product
 • Voeren van een correcte boekhouding
 • Bewaring persoonsgegevens als wettelijke verplichting

3. Soort gegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en familienaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Adresgegevens
 • Para-medische gegevens in het kader van de opvolging van de zwangerschap/arbeid/bevalling/postpartum
 • Vermoedelijke geboortedatum van het kind
 • Alle andere gegevens welke noodzakelijk en nuttig zijn in het kader van het aanleggen van een patiëntendossier zoals bepaald in art. 33 van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg (S. 14 mei 2019) (hierna de ‘Kwaliteitswet’)
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Internetbrowser

Uw naam, voornaam, e-mailadres en vermoedelijke geboortedatum van het kind worden in de database van de website bijgehouden na het invullen van het online contactformulier. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst en worden gedurende 12 maanden door ons bewaard, indien uit de informatievraag geen verdere dienstverlening voortkomt.

Alle bovenstaande gegevens, met uitzondering van de laatste drie, worden van elke cliënt tevens bijgehouden in een dossier om een goede inhoudelijke en kwalitatieve opvolging van de zwangerschap, het postpartum en de therapie te kunnen verzekeren in een patiëntendossier. Deze gegevens kunnen ook worden gedeeld met andere zorgverleners binnen Blauwe Maan, indien zulks nodig is om een kwalitatieve zorgverlening te garanderen en mits uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. De dossiers worden bewaard conform de criteria van de beroepsvereniging Vlaamse Beroeps Organisatie van Vroedvrouwen en de Kwaliteitswet. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de toestemming van de cliënt. Zij worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijn als vermeld in artikel 6.

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van de computer van de cliënt, het tijdstip van opvraging en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van het gerechtvaardigd belang en de toestemming van de cliënt. Deze gegevens worden gedurende 12 maanden door ons bewaard.

Verder verzamelen wij uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres in het kader van het uitsturen van de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van de toestemming van de cliënt en worden door ons bewaard .

4. Verwerkings­verantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Inge Van Gorp, die tevens contactpersoon is bij vragen en/of klachten in het kader van dit privacy beleid.

Telefonisch : 0487/60.15.27

Per mail: [email protected]

5. Rechten cliënt

5.1. Kosteloze inzage en recht op verbetering

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens is gecontroleerd en desgevallend gecorrigeerd.

5.2. Opvragen van kopie en recht van overdraagbaarheid

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

5.3. Recht op wissen van persoonsgegevens

U heeft het recht om in bepaalde gevallen te vragen om uw gegevens uit de databank te laten verwijderen. Evenwel doet dit recht geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht van persoonsgegeven vervat in het cliëntdossier.

5.4. Recht op intrekking van de toestemming

U kan steeds uw toestemming, geheel of deels, intrekken door dit te melden aan Inge van Gorp zonder dat u daartoe een reden hoeft op te geven. Indien u uw toestemming intrekt, voor het geheel of deels, dan zullen uw persoonsgegevens niet verder worden gebruikt voor de doeleinden omschreven in dit formulier, of waarvoor u de toestemming intrekt. Intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mogen uitgevoerd worden of die reeds plaatsvond voorafgaand aan de intrekking van uw toestemming.

5.5. Recht op beperking van verwerking

U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, met name het versturen van de nieuwsbrief, zoals hierboven omschreven.

Het uitoefenen van bovenstaande rechten is in principe kosteloos.

Enkel wanneer het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan een vergoeding worden aangerekend. In bepaalde gevallen kan er ook voor worden geopteerd om geen gevolg te geven aan het verzoek, indien bv. het verzoek indruist tegen een wettelijke verplichting die rust op Blauwe Maan.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot Blauwe Maan, Inge Van Gorp via [email protected]

6. Bewaring

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, zoals omschreven in artikel 3.

Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens in het patiëntendossier minimaal 30 jaar te bewaren.

Indien blijkt dat de raadpleging intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer actief worden geconsulteerd voor deze doeleinden tot het einde van de bij wet voorgeschreven bewaartermijn.

7. Klachtrecht

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Gelieve u echter in eerste instantie tot Blauwe Maan te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

8. Beveiliging gegevens

Blauwe Maan neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan, zoals onder meer – doch niet beperkt tot – de maatregelen als beschreven in artikel 3 § 3.

9. Delen van gegevens met derden

Blauwe Maan deelt persoonsgegevens enkel met zorgverleners binnen Blauwe Maan, in de uitvoering en het verzekeren van een optimale multidisciplinaire dienstverlening, indien zulks nodig is en mits uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Verder zal Blauwe Maan geen persoonsgegevens openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan, zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, afsprakenbeheer, …

Blauwe Maan behoudt zich voorts het recht toe om persoonsgegevens openbaar te maken aan bevoegde autoriteiten wanneer Blauwe Maan hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en/of ter vrijwaring en verdediging van de rechten van Inge Van Gorp en Blauwe Maan.

In geen geval zal Blauwe Maan persoonsgegevens verkopen aan derde partijen.

Het is mogelijk dat de website van Blauwe Maan linken bevat naar andere websites dien niet door Blauwe Maan worden beheerd. Blauwe Maan is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze websites, noch voor de inhoud ervan.

10. Vragen

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kan u zich richten tot Blauwe Maan, Inge Van Gorp via [email protected] of telefonisch 0487/60.15.27.

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 05/06/2023.