Alle regeltjes op een rijtje

Hieronder vindt u een overzicht van de verwerking omtrent persoonsgegevens door uw zorgverlener.

Neem het gerust even rustig door.

PRIVACY

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR ZORGVERLENER

1. Wettelijk kader

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG= Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Doel verwerking

Het is de bedoeling om uw persoonsgegevens te verwerken teneinde een antwoord te kunnen formuleren op uw vraag via het online contactformulier en om een adequate zorgverlening te bieden in het kader van de begeleiding van uw zwangerschap/postpartum/ therapie en een adequate multidisciplinaire samenwerking te bereiken met andere collega-zorgverleners.

Concreet

Ik vraag naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer en geboortedatum van de cliënt om diverse redenen:

– om een vlotte afsprakenregeling te bekomen door de juiste identiteit van elke cliënt vast te stellen en deze cliënt vlot te kunnen bereiken in geval de gemaakte afspraak uitzonderlijk verplaatst dient te worden,

– om de cliënt praktische info en nuttig materiaal te kunnen bezorgen in het kader van zijn/haar zwangerschapsopvolging of therapie,

– om de juiste cliënt te kunnen vernoemen in verslagen voor doorverwijzers en andere hulpverleners. Verslagen worden enkel opgemaakt op vraag van de cliënt en onder open omslag bezorgd aan de cliënt.

– om betalingen te kunnen verkrijgen van de juiste cliënt en een wettelijke verplichte boekhouding te kunnen voeren, o.a. om facturen te kunnen opmaken, betalingen te kunnen opvolgen en aanwezigheden te kunnen verifiëren.

– om de cliënt op de hoogte te houden.

Enkel uw naam, voornaam, e-mailadres en vermoedelijke geboortedatum worden in de database van de website bijgehouden na het invullen van het online contactformulier. Alle bovenstaande gegevens worden van elke cliënt tevens bijgehouden in een dossier om een goede inhoudelijke en kwalitatieve opvolging van de zwangerschap, het postpartum en de therapie te kunnen verzekeren. Ik bewaar dit dossier in een dossierkast die afgesloten kan worden. Geen enkel ander persoon dan Inge Van Gorp heeft toegang tot dit archief. Ik bewaar de dossiers conform de criteria van mijn beroepsvereniging VBOV.

Op éénvoudige vraag (mondeling aan Inge Van Gorp of via info@blauwemaan.be) heeft de cliënt inzage in zijn/haar dossier en kan vragen om gegevens aan te passen of te verwijderen. De persoonsgegevens worden aan niemand doorgegeven, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt (bvb. opsturen verslag naar andere hulpverlener) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bvb. het voeren van een correcte boekhouding).

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden waaronder het IP adres van de computer van de cliënt, het tijdstip van opvraging en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens zullen steeds worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van Blauwemaan.

4. Rechten patiënte

U heeft, in het kader van de verwerking van persoonsgegevens bedoeld in dit formulier, te allen tijde recht om uw persoonsgegevens kosteloos in te zien en om in voorkomend geval alle onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens die op uzelf betrekking hebben, kosteloos te laten verbeteren. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet meer verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens is gecontroleerd.

U heeft het recht een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen of om deze te laten overmaken aan een instelling/persoon van uw keuze, in een formaat dat toelaat om deze persoonsgegevens gemakkelijk over te dragen.

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Wettelijk gezien is er een verplichting om uw persoonsgegevens minimaal 20 jaar te bewaren. Indien blijkt dat de bewaring intussen niet meer nodig is voor de doeleinden omschreven in dit formulier, dan zullen uw persoonsgegevens conform onze wettelijke verplichting nog wel worden bewaard, maar niet meer worden gebruikt voor deze doeleinden.

Indien u zou menen dat uw persoonsgegevens niet rechtmatig en volgens de wettelijke vereisten zijn verwerkt, dan kan u klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (contactgegevens beschikbaar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Gelieve u in eerste instantie tot de praktijk te richten. Vaak zullen eventuele problemen/ misverstanden zo eenvoudig opgelost kunnen worden.

Bij ondertekening gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met het oog op de doeleinden omschreven in dit formulier.

U kan steeds uw toestemming intrekken door dit te melden aan de praktijk zonder dat u daartoe een reden hoeft op te geven. Indien u uw toestemming intrekt, zal de praktijk uw persoonsgegevens niet verder gebruiken voor de doeleinden omschreven in dit formulier. Intrekking doet echter geen afbreuk aan de wettelijke bewaringsplicht of aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die zonder uw toestemming mag uitgevoerd worden of die reeds plaatsvond voor de intrekking van uw toestemming.

Indien u besluit om te weigeren of om uw toestemming in te trekken, zal dit geen enkel nadeel met zich meebrengen voor uw huidige zorgverlening.

Voor het uitoefenen van de bovenstaande rechten, voor bijkomende vragen over uw rechten en alle andere aangelegenheden betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (zoals privacybeleid), kan u zich richten tot Blauwemaan, Inge Van Gorp via info@blauwemaan.be